Uit mezelf met elkaar Sluiten

Watwijdoen

Doelstelling, visie, missie Wmo-raad

De Wmo-raad bestaat uit negen leden, allen inwoners van de gemeente Roerdalen. Samen behartigen zij de belangen van iedereen uit Roerdalen die gebruik maakt, of in de toekomst gebruik zal gaan maken van de Wmo. De Wmo-raad vindt het dan ook belangrijk om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van zaken waar inwoners van Roerdalen mee in aanraking komen als zij een beroep doen op de Wmo. Wij pakken signalen uit de samenleving op om het gemeentebestuur zo goed mogelijk te kunnen adviseren.

Om ervoor te zorgen dat wij zoveel mogelijk signalen opvangen, heeft ieder lid van de Wmo-raad zijn of haar eigen netwerk. Ook zijn we aanwezig bij allerlei activiteiten en bijeenkomsten in de gemeente. Hierbij kunt u denken aan dorpsgesprekken, bijeenkomsten van ouderenverenigingen en gaan we bijvoorbeeld als toehoorder naar bijeenkomsten die De Zorggroep organiseert.

Als wij signalen opvangen dat er structurele zaken zijn waar u als burger tegenaan loopt zullen we een advies aan de gemeente uitbrengen hoe het volgens ons beter of anders kan. Het is dan aan het gemeentebestuur om een besluit te nemen over het advies van de Wmo-raad.

In principe neemt de Wmo-raad geen individuele klachten in behandeling. Natuurlijk kan het zo zijn dat een klacht niet op zichzelf staat, maar een vaker voorkomend probleem is. Wanneer u denkt dat dit bij u het geval is, stellen wij het zeer op prijs als u contact met ons opneemt. Dit kunt u doen middels het contactformulier op de pagina Contact.

Visie

Burgers moeten zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. De Wmo-raad moet er op toezien dat de wet zo wordt uitgevoerd, dat die doelstelling bereikt wordt. De Wmo-raad zorgt ervoor dat ze zoveel mogelijk contacten onderhoudt met de inwoners van Roerdalen en streeft ernaar hun belangen ten alle tijden te behartigen.

Doelstelling

Het doel van de Wmo-raad is te bewerkstelligen dat belanghebbenden bij de Wet maatschappelijke ondersteuning en het gemeentelijk Wmo-beleid vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en verbetering van het gemeentelijk Wmo-beleid.

Kerntaken

De Wmo-raad heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die de beleidsvoorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wmo betreffen. Hieronder wordt in ieder geval de advisering begrepen over:

  • Het vierjaarlijks op te stellen Wmo-beleidsplan;
  • de vaststelling en wijziging van de verordeningen m.b.t. de uitvoering van dit plan;
  • de wijze waarop de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning geborgd wordt;
  • de wijze waarop cliënten (materieel/ immaterieel) keuzevrijheid wordt geboden;
  • de prestatievelden van de Wmo;
  • het klanttevredenheidsonderzoek.

De Wmo-raad is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen de prestatievelden Wmo en verzamelt op een actieve wijze zoveel mogelijke relevante informatie omtrent maatschappelijke ondersteuning om de genoemde adviesfunctie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

In het kader van haar adviesfunctie informeert en onderhoudt de Wmo-raad een relatie met diverse (belangen)organisaties, instellingen en de Roerdalense burgers.

Waar het de adviesfunctie van de Wmo-raad raakt, streeft de Wmo-raad naar samenhang, overleg en samenwerking. Signalen die hier uit voortkomen geeft de Wmo-raad door aan het college van burgemeester en wethouders.

De Wmo-raad betrekt bij zijn advisering aan het college van burgemeester en wethouders de kwaliteit en betaalbaarheid van dienstverlening en voorzieningen.