Uit mezelf met elkaar Sluiten

OverdeWmo

Wmo algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat erover dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen aan het maatschappelijke leven. Iedereen heeft daarvoor een eigen verantwoordelijkheid, maar de gemeente vraagt van inwoners om zich ook in te zetten voor elkaar. Want voor sommige mensen is het niet vanzelfsprekend om ‘mee te doen’. Bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Als hulp van buren, familie en bekenden onvoldoende steun biedt, kan de gemeente in bepaalde gevallen ondersteuning bieden. Daarvoor is er de Wmo.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. In het beleidsprogramma staat wat de gemeente Roerdalen wil bereiken op dit terrein tussen 2011 en 2015. In de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning staan de afspraken en regels over de Wmo in Roerdalen vastgelegd. Voor meer informatie over de Wmo en hoe gemeente Roerdalen hiermee omgaat kunt u terecht op de site van de gemeente:

www.wmo.roerdalen.nl


WMO 2015
Wat verandert er met de invoering van de Wmo 2015:
De compensatieplicht in de bestaande Wet maatschappelijke ondersteuning wordt vervangen door de breder geformuleerde resultaatverplichting. Hierdoor wordt benadrukt dat de gemeente en burger de ruimte hebben om te komen tot oplossingen die zijn toegesneden op individuele en lokale omstandigheden.

De 9 prestatievelden uit de oude Wmo maken plaats voor 3 doelen:

1.Het bevorderen van sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente en daarnaast het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld

2.Het bieden van opvang: een gemeente heeft de opdracht om passende opvang te bieden zo lang dat noodzakelijk is aan mensen die niet (meer) in staat zijn zich op eigen kracht in de samenleving te handhaven. Hierbij gaat het dan om slachtoffers huiselijk geweld, van gerelateerd geweld, van loverboys, mensen die een uitweg zoeken uit de prostitutie, psychiatrische patiënten enz. Zij hebben mogelijk hulp nodig bij het zelfstandig wonen, het vinden van een dagbesteding, werk, financiële zaken of opbouw van een sociaal netwerk. De (centrum) gemeente wordt verantwoordelijk voor het bieden van een beschermende woonomgeving aan personen met psychische problemen. Het verblijf is primair gericht op participatie en dus niet op behandeling

3.Het ondersteunen van de participatie en zelfredzaamheid van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, indien mogelijk in de eigen leefomgeving.